Quiz by Dave Dave
0

Quiz: ფიზიკა

მოცემული ტესტები შედგენილია გამოცდების პროგრამის შესაბამისადhttps://amc.ge

Question 1 / 36

ფიზიკა. Question 1

მოცემულ სქემაზე 2R წინაღობის გამტარში დენის ძალაა I. რისი ტოლია დენის ძალა R წინაღობის გამტარში?

Question 2 / 36

ჰორიზონტალურ ზედაპირზე V სიჩქარით მოძრავი 3m მასის პლასტილინის ბურთულა შეეჯახა m მასის უძრავ პლასტელინის ბურთულას და შეეწება მას. რისი ტოლია ბურთულების სიჩქარე შეჯახების შემდეგ?

Question 3 / 36

ორი სხეული უსაწყისო სიჩქარით თავისუფლად ვარდება დედამიწისზედაპირზე ერთი და იმავე სიმაღლიდან. პირველის მასაა m, ხოლომეორის – 3m. იპოვეთ პირველი და მეორე სხეულის სიჩქარეების ფარდობა დედამიწის ზ

Question 4 / 36

35კგ მასის ბიჭი ზის 5კგ მასის ველოსიპედზე და მოძრაობს 2მ/წმ სიჩქარით. რამდენჯერ მეტია ბიჭის კინეტიკური ენერგია ველოსიპედის კინეტიკურ ენერგიაზე?

Question 5 / 36

თოკის გაჭიმვისას მაქსიმალური დაჭიმულობის ძალა, რომელზეც იგიჯერ კიდევ არ წყდება, არის 401ნ. თოკზე რიგრიგობით უმატებენ 4 კგ-იან საწონებს. მერამდენე საწონის ჩამოკიდების შემდეგ გაწყდება თოკი?

Question 6 / 36

პარალელურად შეერთებულია ორი რეზისტორი, რომელთაწინაღობებია 15 ომი და 30 ომი. იპოვეთ მიღებული უბნის სრული წინაღობა.

Question 7 / 36

ორ ერთნაირ ლითონის ბურთულას აქვს: პირველს (-10) მკკ, ხოლო,მეორეს (+6) მკკ მუხტი. რა მუხტი ექნება თითოეულ მათგანს მას შემდეგ,რაც ბურთულებს შეახებენ და კვლავ დააშორებენ ერთმანეთს?

Question 9 / 36

თევზმა ჰაერის ზედაპირზე გამოსასვლელად თავისი საცურაო ბუშტის მოცულობა გაზარდა 2-ჯერ,რის შედეგადაც მისი მოცულობა გაიზარდა 1,5-ჯერ .ამ დროს თევზის საშუალო სიმკრივე:

Question 10 / 36

დაალაგეთ ყვითელი, წითელი და იისფერი სინათლე მინაში მათი სიჩქარის ზრდის მიხედვით უმცირესიდან - უდიდესისაკენ.

Question 11 / 36

დიაგრამაზე გამოსახულია ოთხი სხეულის C სითბოტევადობა და m მასა. რომელ სხეულებს აქვთ ტოლი კუთრი სითბოტევადობა?

Question 12 / 36

Question 13 / 36

v სიჩქარით მოძრავი m მასის სხეულის კინეტიკური ენერგიაა E. რისი ტოლია 2v სიჩქარით მოძრავი m/4 მასის სხეულის კინეტიკური ენერგია?

Question 14 / 36

Question 15 / 36

არაგამტარ სადგამებზე მოთავსებულია A და B ლითონის დაუმუხტავიბურთულები ეხებიან ერთმანეთს (ნახ. (a)). A ბურთულას მიუახლოვეს შეხების გარეშე უარყოფითად დამუხტული ღერო (ნახ. (b)). შემდეგ, ღეროს გაუ

Question 16 / 36

ნახაზზე გამოსახულიm მასის ერთგვაროვანი ბერკეტი წონასწორობაშია. მარცხენა სხეულის მასაა m. რისი ტოლია საყრდენზე ბერკეტის დაწოლის ძალა?

Question 17 / 36

55. 5 კგ მასის სხეული დევს ჰორიზონტალურ ზედაპირზე. სხეულსა და ზედაპირს შორის ხახუნის კოეფიციენტია 0,6. სხეულს მოსდეს 26 ნჰორიზონტალურად მიმართული ძალა. რისი ტოლია სხეულიდან საყრდენ ზედაპიზე მ

Question 18 / 36

​მოცემულია წრფივად მოძრავი სხეულის სიჩქარის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. რისი ტოლი იქნება დროის (4 წმ - 8 წმ) შუალედში სხეულის მიერ გავლილი მანძილი?

Question 19 / 36

.გვაქვს სპილენძის ორი მავთული. პირველი მათგანის სიგრძე 3–ჯერმეტია, ვიდრე მეორის, ხოლო განივკვეთის ფართობი კი – 2–ჯერნაკლებია. პირველი მავთულის წინაღობაა R. რისი ტოლია მეორე მავთულის წინაღობა?

Question 20 / 36

როდის ვასრულებთ მეტ მუშაობას ერთსა და იმავე სიმაღლეზე ჰაერსა და წყალში ერთი და იგივე სხეულის ნელი აწევისას?

Question 21 / 36

გაზომეს სამი სხვადასხვა სხეულის მასები და კინეტიკური ენერგიები. გაზომვის შედეგები მოცემულია დიაგრამაზე წერტილების სახით. დაალაგეთ სხეულები მათი სიჩქარეების ზრდის მიხედვით :

Question 22 / 36

უძრავი მანქანა იწყებს წრფივ მოძრაობას 2 მ/წმ2აჩქარებით. რა დროში გაივლის იგი 36 მ–ს?

Question 23 / 36

ჩამოთვლილთაგან რომელია სინათლის ბუნებრივი წყარო ?

Question 24 / 36

ასანთის ღერის თავი ასანთის კოლოფზე გაკვრისას ხურდება

Question 25 / 36

ბავშვმა გაიარა 60 მ აღმოსავლეთის მიმართულებით, შემდეგ კი – 80 მსამხრეთის მიმართულებით. ამ დროს ბავშვის გადაადგილების მოდულია:

Question 27 / 36

ნახაზზე მოცემულია წრფივად მოძრავი სხეულის სიჩქარის დროეზე დამოკიდებულების გრაფიკი. რისი ტოლია სხეულის სიჩქარე იმ მომენტში, როცა მას გავლილი აქვს 4 მ მანძილი ?

Question 28 / 36

F ძალის მოქმედებით m მასის სხეულმა შეიძინა a აჩქარება. რა აჩქარებას შეიძენს 3F ძალის მოქმედებით m/3 მასის სხეული?

Question 29 / 36

კუბი ჩაძირულია სითხეში. სითხის წონით გამოწვეული წნევა კუბის ზედა წახნაგზეა P, ქვედაზე კი 1,2 P. სითხის ზედაპირიდან რა სიღრმეზეა ჩაძირული კუბის ზედა წახნაგი, თუ კუბის წიბოს სიგრძეა L ?

Question 30 / 36

მოცემულია სამი სხეული. პირველის სიმკვრივეა 1,1 გ/სმ3, მეორის – 1,3გ/სმ3, მესამის – 1,5 გ/სმ3. რომელი მათგანი ჩაიძირება 1,4 გ/სმ3 სიმკვრივის სითხეში?

Question 31 / 36

ვერტიკალურად ზევით ასროლილი m მასის სხეულის მაქსიმალური ასვლის სიმაღლეა h. რისი ტოლია მისი კინეტიკური ენერგია 3 h/4 სიმაღლეზე?

Question 32 / 36

დიაგრამაზე გამოსახულია ოთხი სხეულის მიერ მიღებული Q სითბოს რაოდენობა და მათი ტემპერატურის Δt ცვლილება. რომელ მათგანს აქვს მაქსიმალური სითბოტევადობა?

Question 33 / 36

ნახაზზე მოცემულ სქემაზე R1=R2=R3=2 ომს. ძაბვა A და B წერტილებს შორის 12 ვოლტია. იპოვეთ დენის ძალა R3 წინაღობაზე.

Question 34 / 36

ნახაზზე მოცემულ სქემაზე R1=R2=R3=2 ომს. იპოვეთ წრედის სრული წინაღობა.

Question 35 / 36

რა მუხტი გაივლის გამტარის განივკვეთში 1 წთ–ში, თუ მასში დენისძალაა 2 ა?

Question 36 / 36

სპილენძის ერთ მავთულს აქვს R წინაღობა. რა წინაღობა ექნება სპილენძის მეორე მავთულს, რომელსაც პირველთან შედარებით 2-ჯერ მეტი სიგრძე და 2-ჯერ მეტი განივკვეთის ფართობი აქვს?

Did you like this quiz?

0

Discussion

There are no comments yet.